/

ارائه تکنولوژی های پیشرفته آزمایشگاهی، معرفی و مشاوره جهت انتخاب مناسبترین دستگاه و ارائه خدمات و آموزش دوره ی به مراکز